Gebruiksvoorwaarden

Belangrijk: lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de U-Prevent calculator software (de “Tool”). Het gebruik van de Tool impliceert dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd.

Slechts informatief

De Tool en U-Prevent website zijn bedoeld ter informatie en naslag. Wij garanderen echter niet dat de Tool geschikt is voor welk doel dan ook. De tool is nadrukkelijk niet bedoeld om een diagnose te stellen en u kunt er geen aanbevelingen aan ontlenen voor het starten of stoppen van behandeling. De tool kan ook niet gebruikt worden als vervanging voor een professioneel medisch advies door een gekwalificeerde hulpverlener.

Consulteer altijd uw behandelend arts indien u zorgen of vragen hebt over uw gezondheid of behandeling. Wacht nooit met het inwinnen van advies door een professionele medische hulpverlener en negeer dit advies nooit vanwege informatie op de U-Prevent website.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de Tool en U-Prevent website geschiedt op eigen risico. Hoewel de Tool en U-Prevent website met uiterste zorg zijn samengesteld en ontwikkeld, kunnen hierbij onbedoeld toch fouten zijn gemaakt. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (“UMCU”) aanvaart hiervoor geen enkele aansprakelijkheid tegenover wie dan ook.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht geeft geen garanties met betrekking tot de Tool en U-Prevent in welke vorm dan ook, waaronder garanties over beschikbaarheid, kwaliteit, geschiktheid, compatibiliteit, veiligheid, nauwkeurigheid, volledigheid of impliciete garanties die voortvloeien uit de handelwijze of het gebruik.

Daarnaast garandeert het Universitair Medisch Centrum Utrecht niet dat de Tool en U-Prevent website aan uw eisen zullen voldoen, ononderbroken, up to date, veilig of foutvrij zullen zijn, dat defecten worden gecorrigeerd of dat de Tool of de server van de U-Prevent website vrij zijn van virussen of fouten. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover u voor verlies van gegevens die via de website worden geüpload of verzonden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en haar werknemers, onmiddellijk op verzoek, schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, die voortvloeien uit een schending van deze gebruiksvoorwaarden door u of andere aansprakelijkheden die ontstaan uit uw gebruik van de Tool en / of deze Website.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een database of openbaar worden gemaakt op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Deze site is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Rechten van het UMC Utrecht

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht behoudt zich het recht voor om de Tool en de U-Prevent website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving aan u te wijzigen of tijdelijk of definitief te verwijderen en u bevestigt dat het UMCU niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging of intrekking van de Tool of U-Prevent website.

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden weergegeven op de website. Als u de Tool of U-Prevent website (of een deel daarvan) na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen die in de gebruiksvoorwaarden zijn aangebracht.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken in alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met het gebruik van de Tool en de U-Prevent. Gebruik van de Tool en de U-Prevent is niet toegestaan in jurisdicties waarin niet alle bepalingen van deze algemene voorwaarden kunnen worden nageleefd, inclusief maar niet beperkt tot deze paragraaf. Als wordt vastgesteld dat een deel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is binnen de geldende wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de garantiebeperkingen en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven uiteengezet, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht vervangen te zijn door een geldige, afdwingbare bepaling die het best overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. De rest van de overeenkomst blijft dan van kracht.

Cookies

Het UMC Utrecht gebruikt zogenaamde ‘cookies’ voor het analyseren van de gedragspatronen van bezoekers van deze site. Een cookie is een heel klein gegevensbestand dat op uw eigen PC wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet u cookies uitschakelen in uw browserinstellingen of op de knop 'cookies uit' klikken. Als u cookies accepteert, blijven deze op uw computer staan, tenzij u ze uit eigen beweging verwijdert. Het deactiveren van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens die u op deze website invoert worden niet bewaard door het UMC Utrecht.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video’s op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid.

Akkoord
Nee, liever niet